نقش پیگیری در بازاریابی

یکی از عوامل موفقیت در بازاریابی وبه خصوص بازاریابی صنعتی پیگیری خوب و مداوم است بطوری که میتوان مهمترین بخش در بازاریابی را پیگیری نامید.

پیگیری مشتریان بسیاری از تلاشهای  بازاریابی را به نتیجه میرساند برای مثال اگر شما بازاریاب هسید و مشریانی داشته که در لحظه اول از شما خرید نمی کنند یا شما خدماتی را ارئه مدهید که مشتریان در حال حاضراحتیاج به چنین خدماتی ندارند با پیگیری میتوانید آنها را به مشتریان جدید خود مبدل کنید پس نباید این تفکر  ایجاد شود  که مشریانی که در لحظه اول از شما خرید میکنند مشتری واقعی هستند باید چنین فکر کنید با پیگیری زیاد میتواند مشریان بالفعلی داشته باشید هرگز از نه شنیدن نهراسید با پیگیری مداوم میتوانید مشریان بسیاری بدست آورید.

تمام تمرکز خود را بایستی روی پیگیری متمرکز کنید ما این کار را بارها امتحان کرده ایم و نتایج آن را به وضوح دیده ایم پس پیگیر باشید تا به نتایج ایده آل خود دست یابید.

فارسی