اعتماد

اعتماد باور یک طرف رابطه است به اینکه طرف دیگر نیازهای اورا در آینده بر آورده خواهد کرد. ( Anderson and Weitz., 1992 )  یا " باور مشتری به اینکه آنچه فروشنده می گوید یا قول می دهد که انجام دهد و در عمل می توان به آن گفته یا قول اطمینان کرد به طوریکه اگر فروشنده در عمل به تعهداتش نتواند عمل کند مسائلی را برای مشتری به وجود خواهد آورد. "(Swan et al., 1985)

فارسی

برچسب ها: