تقاضا در بازاریابی

 تقاضا ، خواستن یک محصول توسط یک فرد است که با توانایی وی برای پرداخت پول به منظور خرید آن محصول همراه است.(منبع ، کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر جلد اول صفحه 23 ‏ )

فارسی

برچسب ها: