رضایت مشتریان صنعتی

یک مشتری راضی شرکتی است که ارزش افزوده قابل توجهی از تامین کننده دریافت می کند و رضایت مندی زمانی اتفاق می افتد که انتظارات مشتری برآورده شود و یا اینکه فراتر از انتظارات مشتری به او داده شود.

(Evans & Laskin, 1994; Buttle ,1996)

فارسی

برچسب ها: