مدیریت کیفیت جامع (‏TQM‏)‏

تلاش یکپارچه جامع به منظور بدست آوردن مزیت رقابتی از طریق بهبود مستمر هر سطح یا جنبه از فرهنگ سازمانی.(  1990 , Tobin, Lawrence M. "The new quality landscape )

فارسی