ممیزی بازاریابی

بررسی و آزمون جامع، نظام مند، مستقل و دوره ای محیط، اهداف، استراتژی ها و فعالیت های بازاریابی شرکت و واحدهای تابعه آن به منظور یافتن مشکلات و فرصت های احتمالی و پیشنهاد برنامه عملی برای بهبود عملکرد بازاریابی شرکت است.  

منبع: کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر- کلر جلد دوم صفحه 936

فارسی

برچسب ها: