واحد تصمیم گیری خرید ‏(‏DMU‏)

واحد تصمیم گیری خرید شامل کلیه افراد و گروه های که در فرآیند تصمیم گیری خرید و در ارتباط با مذاکره در مورد محصولات یا خدمات نقش دارند نامیده می شود. (2008، philip kotler )

فارسی

برچسب ها: