کانال توزیع

توزیع یک عنصر اساسی در ارائه محصول برای بازاریاب صنعتی است. که اهمیت در دسترس بودن و قابلیت اطمینان عرضه  یک محصول را به عنوان اهداف خرید برای خریدار صنعتی منعکس می کند. توزیع دو معنی مرتبط اما مجزا در بازاریابی صنعتی دارد. اول ، توزیع فروشندگان مجددی را در بر می گیرد که محصول را می خرند و می فروشند همین طور که محصول در طول کانال توزیع جابه جا می شود. دوم ، توزیع همان توزیع فیزیکی را شامل می شود، جابه جایی و ذخیره محصولات همین طور که محصولات از تولید کننده به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. جنبه ای اول اغلب کانال توزیع نامیده می شود.

(Webster, Fredrick E., industrial marketing strategy, 1991)

فارسی

برچسب ها: